ضد يخ بتن ZAF

ضد يخ بتن ZAF اين شركت با عملكرد چندگانه خود براساس استاندارد ASTM C494 & C 666 توليد مي‌گردد.