فوق روان کننده ژیکاپلاست ZN

فوق روان کننده اي بسیار قوي بر پایه نفتالین سولفونات اصلاح شده قابل عرضه به شکل مایع و پودر، مناسب برای کلیه کارهای بتن ریزي در تمام شرایط آب و هوایی.
مطابق با استاندارد ASTM C-494 Type F&G

توضیحات