منبسط کننده بتن ZE-1 ZE-2

منبسط کننده بتن ZE-2 با استفاده از جدیدترین دستاوردهاي شیمی ساختمان تولید شده است و علاوه بر داشتن کیفیتی بالاتر از منبسط کننده بتن  ZE-1 میزان مصرف بسیار کمتري نیز دارد.

 

توضیحات