ژیکاکیور ZC-1

ژیکاکیور ZC-1 جهت محافظت از بتن و جلوگیري از تبخیر سریع آب آن استفاده می شود. ژیکا کیور با ایجاد لایه اي سخت در سطح بتن مانع ایجاد ترک هاي سطحی ناشی از تبخیر سریع آب بتن می شود. ژیکاکیور ZC-1 داراي استاندارد ASTM C390 می باشد.

ژیکاکیور ZC-1 یکی از مواد کمکی بتن جهت محافظت از بتن و جلوگیري از تبخیر سریع آب آن استفاده می شود. ژیکا کیور که جز مواد کمکی بتن محسوب می شود با ایجاد لایه اي سخت در سطح بتن مانع ایجاد ترک هاي سطحی ناشی از تبخیر سریع آب بتن می شود. ژیکاکیور ZC-1 جهت محافظت از بتن بکار می رود داراي استاندارد ASTM C390 می باشد.

موارد مصرف ژیکاکیور ZC-1

  • بتن‌ريزي‌ در هواي گرم جنوب
  • بتن ها در معرض آفتاب و باد شدید
  • مناطقی که نهیه آب مناسب مشکل است
  • بتن‌ ریزی های وسیع مانند کانال های آب محوطه و کف سالن ها

مزايا ژیکاکیور ZC-1

   • صرفه جویی در مصرف آب
   • جلوگیری از خاک دادن بتن
   • غیرسمی و غیرقابل اشتعال
   • جلوگیری از ترکهای سطحی بتن
   • صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی

روش و ميزان مصرف ژیکاکیور ZC-1

پس از پرداخت نهایی سطح بتن کیورینگ را به نسبت یک به یک با آب تمیز رقیق نموده و با استفاده از پمپ یا قلم مو روی سطح بتن اجرا نمایید.پس از نیم ساعت لکه گیری نموده و کنترل نماییدکه تمام نقاط سطح به خوبی پوشش شده باشد. میزان پوشش ژیکا کیور 15 الی 20متر مربع به ازای یک کیلوگرم کیورینگ است.

مشخصات فني ژیکاکیور ZC-1

حالت فيزيكيمايع قهوه ای روشن
وزن مخصوص1/4gr/cm³
PHحدود9
يون كلرندارد
بسته‌بنديگالن پلاستيكي25 و بشكه 250 کیلوگرمی