گواهینامه ها و استانداردهای شرکت ژیکاوا

در حوزه تولید محصولات ساختمانی بر پایه فناوری نانو

استاندارد پودر بندکشی ژیکاپوند ژیکاوا

استاندارد پودر بندکشی

برای محصول ژیکاپوند ژیکاوا

استاندارد فوق روان کننده بتن و چسب کاشی

برای محصولات ژیکاوا

استاندارد چسب کاشی

برای محصول سرامفیکس ژیکاوا

استاندارد فوق روان کننده بتن ژیکاپلاست ژیکاوا

استاندارد فوق روان کننده بتن

برای محصول ژیکاپلاست ژیکاوا

تاییده ستاد نانو محصول نانو ژیکاتکس

ژیکاتکس سفید

ملات رنگی نما حاوی آنتی باکتریال با خاصیت نانوذرات

تاییده ستاد نانو محصول نانو ژیکابام

ژیکابام

پودر عایق رطوبت آنتی باکتریال حاوی نانوذرات

تاییده ستاد نانو محصول نانو ژیکافام

ژیکافام

پوشرنگ ساختمانی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات

تاییده ستاد نانو محصول نانو ژیکاپوند

ژیکاپوند

پودر بندکشی کاشی و سرامیک حاوی نانوذرات با خاصیت آنتی باکتریال

تاییده ستاد نانو محصول نانو سمنتکس

سمنتکس خاکستری

ملات تعمیراتی آنتی باکتریال حاوی نانوذرات