ژیکایرون (ضد زنگ نانو)

زنگ زدن سطوح آهنی موجب کاهش عمر تجهیزات، تاسیسات و وسـائل سـاخته شـده با آهن می گردد. این پدیده در مناطق مرطوب و حاشیههاي کنار دریا تشــــــدید میشود. ژیکایرون پوششـــی بر پایه فناوري نانو است که بر روي سطوح زنگ زده اعمال شـده و تولید کمپلکس پایداري میکند که به سـطح فلز چســبیده و پوشش محافظی در برابر رطوبت و خوردگی مجدد بوجود می آورد. این محصـول باعث مقاومت چند برابري فلز در مقابل خوردگی شده و  اقتصــــاديترین و راحتترین راه براي محافظت و بازیابی سطوح فلزي زنگزده میباشد. پس از اعمال ژیکایرون بر روي سطوح زنگزده میتوان آنها را با رنگهاي پایه سیمانی ژیکافام و یا رنگ روغن و اپوکســـی رنگ آمیزي نمود
براي اعمال ژیکایرون نیازي به انجام کارهاي وقتگیر و پرهزینه سندپلاست و سمبادهزنی سطوح زنگ زده نبوده و به این خاطر هزینه و زمان اجرا به طور قابل ملاحظهاي کاهش مییابد.

ژیکایرون مبدل زنگ آهن، ضد زنگ نانو

زنگ زدن سطوح آهنی موجب کاهش عمر تجهیزات، تاسیسات و وسـائل سـاخته شـده با آهن می گردد. این پدیده در مناطق مرطوب و حاشیه هاي کنار دریا تشــــــدید میشود. ژیکایرون محصول تولیدی شرکت ژیکاوا جز دسته مواد شیمیایی ساختمان ، پوششـــی بر پایه فناوري نانو است که بر روي سطوح زنگ زده اعمال شـده و تولید کمپلکس پایداري میکند که به سـطح فلز چســبیده و پوشش محافظی در برابر رطوبت و خوردگی مجدد بوجود می آورد. محصـول ضد زنگ نانو باعث مقاومت چند برابري فلز در مقابل خوردگی شده و  اقتصــــادي ترین و راحتترین راه براي محافظت و بازیابی سطوح فلزي زنگزده میباشد. پس از اعمال ژیکایرون بر روي سطوح زنگ زده میتوان آنها را با رنگ هاي پایه سیمانی ژیکافام و یا رنگ روغن و اپوکســـی رنگ آمیزي نمود.
براي اعمال ژیکایرون (ضد زنگ نانو) نیازي به انجام کارهاي وقتگیر و پرهزینه سندپلاست و سمباده زنی سطوح زنگ زده نبوده و به این خاطر هزینه و زمان اجرا به طور قابل ملاحظه اي کاهش می یابد .

 

مزایا ژیکایرون

 • اجرا راحت و آسان
 • بسیار با صرفه و اقتصادي
 • کاهش هزینه و زمان اجرا
 • پایه آب و دوستدار محیط زیست
 • بدون نیاز به تخصص و آموزش جهت اجرا
 • حذف مراحل سمباده کاري و سند پلاست
 • تبدیل زنگ به یک سطح مقاوم ضد زنگ و ضد آب
 • نفوذ به عمق خوردگی و پایان دادن به روند خوردگی

 

موارد مصرف ژیکایرون

 • تاسیسات دریایی
 • بدنه کشتی ها و شناورهاي دریایی
 • سقف هاي گالوانیزه در شمال و جنوب
 • وسائل حمل و نقل ، تریلرها ،لوازم کشاورزي
 • سازه هاي فلزي صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • جلوگیري از خوردگی خطوط انتقال و خطوط توزیع
 • ماشین آلات و دستگاههاي نصب شده در فضاي آزاد
 • حذف خوردگی آبگرمکن ، شوفاژ و کولرهاي آبی و گازي
 • جلوگیري از خوردگی آهن آلات ، شیر آلات و تانکرهاي آب

 

روش و میزان مصرف ژیکایرون

براي اعمال ژیکایرون نیازي به آماده سازي و زیرسازي سطوح نیست، فقط کافی است که تاولها و قطعات سست و لق توسط فرچه سیمی یا کاردك از سطح زدوده شوند. ژیکایرون را به وسیله برس و یا غلتک در دو لایه با فاصله زمانی 20 الی40 دقیقه بر روي سطح اعمال کنید.میزان مصرف حدود 100 گرم /مترمربع می باشد. قبل از مصرف محلول را خوب هم بزنید.

توجه:

این پوشش مناسب سطوح فلزي بدون زنگ آهن نمی باشد.دماي مناسب براي اعمال5 تا 35درجه سانتی گراد می باشد.مقاومت حرارتی این پوشش حداکثر 200 درجه سانتی گراد می باشد.این پوشش (ضد زنگ نانو) براي سطوح داخلی لوله ها و تانکر ها آب مناسب نمیباشد.