گروت ژیکاوا | ژیکا گروت ۱

  • ملات آماده مصرف بدون انقباض
  • انبساط کنترل شده
  • دارای پیوستگی و همگنی بسیار زیاد
  • روانی بالا بدون نیاز به افزودن آب اضافی
دسته:

گروت ژیکاوا | ژیکا گروت 1

ژيكا گروت 1 ملاتی است آماده مصرف بدون انقباض، با انبساط کنترل شده. ژیکا گروت 1 بر پایه سیمان، سیلیس دانه بندی شده مخصوص و با استفاده از مواد افزودنی مختلف جهت بهینه سازی خصوصیات آن مانند سیالیت، انبساط، مقاومت مکانیکی و شیمیایی تولید شده است. ژیکا گروت 1 به راحتی منبسط شده و انبساط آن تا اشغال کلیه درزها و شکاف های خالی ادامه می یابد. ملات ژيكا گروت 1 دارای پیوستگی و همگنی بسیار زیادی است و بدون نیاز به افزودن آب اضافی به آن از روانی بالایی برخوردار بوده و به سرعت به استحکام اولیه می رسد.

جدول مقاومت فشاری ژیکا گروت 1

عمر نمونه (روز)مقاومت فشاری (Kg/cm2)
1200-250
7300-400
28600-700
انبساط آزاد0/5 تا 1/5 درصد
میزان مصرف آب12-17 درصد وزن ماده خشک